پیش بینی وضعیت جوی و دریایی خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان بمدت 14 ساعت از ساعت7 محلی در روز 16-1-93

-توصیه هواشناسی:به تدریج وزش باد نسبتاً شدید بخصوص در خلیج فارس (دریا نسبتاً مواج خواهد شد). تمهیدات لازم جهت تردد ایمن شناورهای سبک و نیمه سنگین صورت گیرد.

-شرایط سینوپتیکی نقشه سطح زمین و سطوح فوقانی: سامانه کم فشار روی خلیج فارس

-آسمان: صاف تا قسمتی ابری، وزش باد و گرد و غبار محلی

-باد: شمالی تا جنوب غربی با سرعت 4 تا 10 متربرثانیه حداکثر 12 متربرثانیه  در جنوب تنگه

-دید: 3 تا 6کیلومتر

-دریا: 60 تا 100سانتیمتر در جنوب تنگه 100 تا 150 سانتیمتر

-آینده نگری تا 24 ساعت: افزایش باد از ظهر

  

پیش بینی وضعیت جوی و دریایی خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان بمدت 14 ساعت از ساعت 7 محلی در روز 15-1-93

 

-توصیه هواشناسی: دریا متلاطم است (در بعضی ساعات رگبار باران و رعد وبرق). تمهیدات لازم جهت تردد ایمن شناورهای سبک در خلیج فارس صورت گیرد.

-شرایط سینوپتیکی نقشه سطح زمین و سطوح فوقانی: سامانه کم فشار روی خلیج فارس

 

-آسمان: نیمه ابری تا ابری، وزش باد در بعضی ساعات رگبار باران و رعد وبرق

-باد: شمال شرقی تا جنوب غربی با سرعت 4 تا 9 متربرثانیه حداکثر 11 متربرثانیه

-دید: 3 تا 6 کیلومتر

-دریا: 60 تا 100 سانتیمتر گاهی تا 120 سانتیمتر

-آینده نگری تا 24 ساعت: تغییرات جزئی دارد.

 

پیش بینی وضعیت جوی و دریایی خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان بمدت 14 ساعت از ساعت 7 محلی در روز 14-1-93

 

-توصیه هواشناسی: خلیج فارس متلاطم است( در بعضی ساعات رگبار باران و رعد وبرق). تمهیدات لازم جهت تردد ایمن شناورهای سبک در خلیج فارس صورت گیرد.

-شرایط سینوپتیکی نقشه سطح زمین و سطوح فوقانی: سامانه کم فشار روی خلیج فارس

 

-آسمان: نیمه ابری تا ابری، وزش باد در بعضی ساعات رگبار باران و رعد وبرق

-باد: شمال شرقی تا جنوب شرقی با سرعت 4 تا 9 متربرثانیه حداکثر 11 متربرثانیه

-دید: 2 تا 6 کیلومتر

-دریا: 60 تا 100 سانتیمتر گاهی تا 120 سانتیمتر

-آینده نگری تا 24 ساعت: تغییرات جزئی دارد.